Polityka Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy

Z11/ZSZ

Sprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy są jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez Kierownictwo firmy Agromaks Sp. z o.o.

Agromaks Sp. z o.o. stale doskonali działalność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zobowiązuje się do:

 • Zapobiegania wypadkom przy pracy i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
 • Zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w firmie.
 • Zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek wycieku amoniaku.
 • Minimalizowania ryzyka zagrożeń wypadkami poprzez wdrążanie jednolitych zasad zapewniających bezpieczeństwo na terenie firmy.
 • Ochrony zdrowia pracowników.
 • Identyfikowania zagrożeń i czynników szkodliwych, ich oceny i podejmowania działań w celu ograniczania ryzyka zawodowego.
 • Przestrzegania przepisów prawa i innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Weryfikacja procedur i narzędzi oraz podnoszenia kwalifikacji i wiedzy pracowników w zakresie BHP.
 • Informowania o rezultatach działań w zakresie BHP, efektywna komunikacja z pracownikami i stymulowanie zachowań zapobiegających zdarzeniom niebezpiecznym.
 • Prowadzenia otwartego i aktywnego dialogu z zainteresowanymi stronami.
 • Monitoring podwykonawców oraz podnoszenie ich świadomości w zakresie BHP na terenie firmy Agromaks.
 • Zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrożenia tej polityki.

Gwarancją właściwej realizacji polityki jest:

 • Osobiste zaangażowanie każdego pracownika firmy osób świadczących usługi dla Agromaks Sp. z o.o. w zapewnianie bezpieczeństwa i higienę pracy.
 • Ciągłe, głębokie i metodyczne zaangażowanie każdego przełożonego w kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy bezpośrednio na stanowiskach pracy.
 • Korzystanie z najlepszej wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń innych w tej dziedzinie.
 • Organizowanie szkoleń.

Zarząd Firmy chce zapewnić stałą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zabezpieczenie odpowiednich środków zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy, przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów finansowych, możliwości technicznych oraz organizacyjnych.

Głównym długoterminowym celem strategicznym Spółki jest coroczne zmniejszanie ilości wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników w stosunku do roku poprzedniego.

Firma chce to osiągnąć poprzez realizację wyznaczanych celów w zakresie BHP. Zarząd Agromaks Sp. z o.o. zobowiązuje się do zabezpieczenia zasobów zapewniających realizację przyjętej, wdrożonej i utrzymywanej polityki oraz zapewnia, że jest publicznie dostępna i zakomunikowana pracownikom i wszystkim pracującym na rzecz Spółki.

Mizerka, grudzień 2016 r.

Prezes Zarządu:
Arkadiusz Wilanowski

Wiceprezes Zarządu:
Jarosław Aubrecht Prądzyński