Polityka Jakości
i Bezpieczeństwa Produktu

Z4/ZSZ

Najwyższym celem firmy Agromaks Sp. z o. o jest dostarczanie wyrobów i usług gwarantujących jakość i bezpieczeństwo w zakresie produkcji i wykonania usługi, spełniających wymagania i oczekiwania Klientów oraz wymagania prawne.

Firma Agromaks, realizując zasadę kompleksowego podejścia do zarządzania jakością i bezpieczeństwem zobowiązuje się do:

 • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem, opartego o wymagania Normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz wymagania Systemu HACCP.
 • przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych oraz wynikających z nich regulacji, odnoszących się do działalności Spółki.
 • ciągłej poprawy jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów i usług.
 • utrzymywania skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej związanej z jakością i bezpieczeństwem produkowanych wyrobów/świadczonych usług.
 • realizowania zakupów u zatwierdzonych dostawców, gwarantujących bezpieczeństwo i odpowiednią jakość produkowanych wyrobów i oferowanych usług.
 • ciągłego rozwoju pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji, rozumiane jako poszerzanie wiedzy merytorycznej i zdobywanie doświadczenia, budowanie świadomości pracowników w zakresie jakości i bezpieczeństwa w taki sposób, aby powierzane im obowiązki wykonywali z najwyższą starannością.
 • wykorzystywania wyników analiz do poprawy jakości i zwiększenia bezpieczeństwa oferowanych wyrobów.
 • monitorowania parametrów mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne produkowanych wyrobów.
 • dążenia do minimalizacji wskaźnika reklamacji poprzez modernizacje linii produkcyjnych, zakup nowoczesnych urządzeń oraz poprawę jakości obsługi i oferowanych usług.
 • potwierdzania skuteczności systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów poprzez realizację audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wyznaczone cele są realizowane poprzez:

 • Zaangażowanie wszystkich pracowników oraz Najwyższego Kierownictwa w ciągłe doskonalenie jakości i zwiększanie bezpieczeństwa produktu we wszystkich działach i na każdym stanowisku pracy.
 • Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań pozwalających na stałe doskonalenie wewnętrznych procedur działania, co prowadzić ma do umacniania pozycji i osiągania sukcesów na rynku.
 • Przeprowadzanie auditów wewnętrznych w celu monitorowania procesów mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo wyrobów i usług.
 • Znajomość rynku dostawców i ich właściwy dobór.
 • Indywidualne podejście do każdego Klienta.

Zarząd Agromaks Sp. z o.o. zobowiązuje się do zabezpieczenia zasobów zapewniających realizację przyjętej, wdrożonej i utrzymywanej polityki oraz zapewnia, że jest publicznie dostępna i zakomunikowana pracownikom i wszystkim stronom zainteresowanym.

Mizerka, kwiecień 2017 r.

Prezes Zarządu:
Arkadiusz Wilanowski

Wiceprezes Zarządu:
Jarosław Aubrecht Prądzyński