Polityka Środowiskowa

Z5/ZSZ

Kierownictwo i pracownicy dokładają wszelkich starań, aby minimalizować negatywny wpływ na środowisko wynikający z działalności Agromaks Sp. z o.o.

Aby to osiągnąć działalność naszej firmy opiera się na Systemie Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2005.

Postawiliśmy sobie następujące cele i przyjęliśmy zobowiązania do:

  • Postępowanie zgodnie z prawem Ochrony Środowiska i innymi uregulowaniami środowiskowymi, mającymi zastosowanie w działalności.
  • Racjonalne wykorzystanie i oszczędzanie energii, paliw i wody.
  • Zmniejszanie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych.
  • Zachęcania dostawców i podwykonawców, aby uświadomili sobie swoją odpowiedzialność za środowisko, wdrażali własne programy jego naprawy i stosowali politykę zrównoważonego rozwoju.
  • Ograniczanie potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zużycia materiałów papierowych oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.
  • Zminimalizowanie potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko poprzez uświadamianie pracowników i przywiązywanie szczególnej uwagi do procesu segregacji odpadów we wszystkich obszarach działalności firmy.

Realizacja polityki odbywa się poprzez:

  • Zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w działania na rzecz rozwoju firmy pozostającego w zgodzie z zasadami ochrony środowiska.
  • Podnoszenie wiedzy swoich pracowników poprzez informowanie o polityce firmy dotyczącej ochrony środowiska i odpowiednie programy szkoleniowe.
  • Kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem poprzez informowanie swoich Klientów, dostawców o realizacji polityki ochrony środowiska.
  • Ustanawianie celów środowiskowych i planowanie naszych zadań w oparciu o znaczące aspekty środowiskowe.

Zarząd Agromaks Sp. z o.o. zobowiązuje się do zabezpieczenia zasobów zapewniających realizację przyjętej, wdrożonej i utrzymywanej polityki oraz zapewnia, że jest publicznie dostępna i zakomunikowana pracownikom i wszystkim pracującym na rzecz Spółki.

Mizerka, grudzień 2016 r.

Prezes Zarządu:
Arkadiusz Wilanowski

Wiceprezes Zarządu:
Jarosław Aubrecht Prądzyński