Polityka Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy

Z11/ZSZ

Najwyższym celem firmy Agromaks Sp. z o. o jest dostarczanie wyrobów i usług w zakresie sortowania, dzielenia, chłodzenia, mrożenia i przechowywania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 3 oraz składowania produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, gwarantujących jakość i bezpieczeństwo, spełniających wymagania i oczekiwania Klientów, wymagania prawne i inne oraz wymagania Stron Zainteresowanych, które wynikają z Kontekstu Organizacji.

Nadrzędnym celem BHP firmy w stosunku do wszystkich innych celów, jest zapobieganie wypadkom, minimalizowanie ryzyka ich wystąpienia oraz stworzenie i utrzymanie zdrowego, bezpiecznego środowiska dla pracowników, gości, podwykonawców i innych Stron Zainteresowanych, których dotyczą działania firmy.

Najwyższe Kierownictwo firmy zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania obrażeniom i złym stanom zdrowia w miejscu pracy, aby zminimalizować zagrożenia i ryzyko wypadków przy pracy oraz ryzyko chorób zawodowych, poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów oraz wdrożenie procesu konsultacji i uczestnictwa pracowników na wszystkich szczeblach w działania firmy na rzecz poprawy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Aby to osiągnąć strategia firmy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy opiera się na wdrożonym według Normy ISO 45001:2018 Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Zobowiązanie Agromaks Sp. z o.o. do stworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy przejawia się w następujących zasadach działania:

 • branie odpowiedzialności za zapobieganie obrażeniom i złym stanom zdrowia związanym z wykonywaną pracą oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym..
 • rozwijanie i stosowanie skutecznych i kontrolowanych systemów, standardów i procedur bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) adekwatnych do ryzyka związanego z działaniami biznesowymi firmy..
 • przestrzeganie przepisów prawa i innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • konsultowanie i uczestnictwo pracowników oraz podwykonawców w zakresie opracowania, planowania, wdrażania, oceny wyników i działań na rzecz poprawy systemu zarządzania BHP.
 • zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w firmie.
 • zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek wycieku substancji niebezpiecznych.
 • identyfikowanie zagrożeń i czynników szkodliwych, ich oceny i podejmowania działań w celu ograniczania ryzyka zawodowego.
 • zapewnienie zrozumienia polityki BHP, podnoszenie kwalifikacji i wiedzy pracowników w zakresie BHP.
 • informowanie pracowników o rezultatach działań w zakresie BHP, wynikach badań czynników szkodliwych w środowisku pracy oraz efektywna komunikacja i stymulowanie zachowań zapobiegających zdarzeniom niebezpiecznym.
 • prowadzenie otwartego i aktywnego dialogu ze Stronami Zainteresowanymi.
 • monitoring podwykonawców oraz podnoszenie ich świadomości w zakresie BHP na terenie firmy Agromaks.

Wyznaczone Polityki i cele są realizowane poprzez:

 • zaangażowanie wszystkich pracowników oraz Najwyższego Kierownictwa w ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy we wszystkich działach i na każdym stanowisku pracy.
 • podnoszenie wiedzy swoich pracowników poprzez informowanie o polityce firmy dotyczącej BHP i odpowiednie programy szkoleniowe.
 • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i umiejętności technicznych pozwalających na stałe doskonalenie wewnętrznych procedur działania, co prowadzić ma do poprawy bezpieczeństwa pracy.
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych BHP w celu monitorowania procesów mających wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, podwykonawców i innych Stron Zainteresowanych.
 • ustanawianie celów BHP i planowanie zadań w oparciu o wyniki kontroli.
 • regularne przeglądy polityk, procedur, instrukcji.
 • efektywnego zarządzania ryzykiem/szansą poprzez identyfikację, analizę i monitorowanie pojawiających się zagrożeń/możliwości pod kątem zapobieżenia niepożądanym lub wykorzystania pożądanych skutków.
 • zobowiązanie Najwyższego Kierownictwa do zapewnienia zasobów niezbędnych do efektywnego zarządzania ryzykiem/szansą i spełnienia oczekiwań stron zainteresowanych.

Najwyższe Kierownictwo Firmy Agromaks Sp. z o.o. zobowiązuje się do zabezpieczenia zasobów i optymalnych warunków zapewniających realizację przyjętej, wdrożonej i utrzymywanej polityki i celów jakościowych oraz zapewnia, że jest publicznie dostępna, zakomunikowana i zrozumiała dla Pracowników firmy i wszystkich Stron Zainteresowanych.

Mizerka, styczeń 2019 r.

Prezes Zarządu:
Arkadiusz Wilanowski

Wiceprezes Zarządu:
Jarosław Aubrecht Prądzyński