Polityka Jakości
i Bezpieczeństwa Produktu

Z4/ZSZ

Najwyższym celem firmy Agromaks Sp. z o.o. jest dostarczanie wyrobów i usług w zakresie sortowania, dzielenia, chłodzenia, mrożenia, wytopu i przechowywania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 3 oraz składowania produktów spożywczych przeznaczonych do spożycia dla ludzi pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, gwarantujących jakość, bezpieczeństwo zdrowotne, spełniających wymagania i oczekiwania Klientów, wymagania prawne i inne oraz wymagania Stron Zainteresowanych, które wynikają z Kontekstu Organizacji.

Firma Agromaks, realizując zasadę podejścia procesowego do Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności opartego na ryzyku zobowiązuje się do:

 • ciągłej poprawy jakości, bezpieczeństwa fizycznego i zdrowotnego produkowanych wyrobów i oferowanych usług realizowanej poprzez doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, opartego o wymagania Normy ISO 9001:2015 oraz wymagania Schematu FSSC 22000.
 • przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych i wynikających z nich regulacji, odnoszących się do działalności Firmy oraz innych uregulowań i wzajemnie uzgodnionych wymagań Stron Zainteresowanych (Interesariuszy), w tym wymagań Klientów dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności.
 • utrzymywania właściwych relacji, rzetelnej komunikacji oraz wywiązywania się ze zobowiązań względem wszystkich Interesariuszy.
 • utrzymywania skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej związanej z jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym i fizycznym produkowanych wyrobów/świadczonych usług.
 • właściwego nadzoru procesu realizacji zakupów wyrobów i usług u zatwierdzonych dostawców, gwarantujących bezpieczeństwo i odpowiednią jakość produkowanych wyrobów i oferowanych usług (w tym przegląd specyfikacji surowcowych).
 • zapewnienia kompetencji związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności poprzez ciągły rozwój pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji, rozumiane jako poszerzanie wiedzy merytorycznej i zdobywanie doświadczenia, budowanie świadomości pracowników w zakresie jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego i fizycznego produkowanych wyrobów / usług w taki sposób, aby powierzane im obowiązki wykonywali z najwyższą starannością.
 • przywództwa na każdym szczeblu organizacji w celu angażowania, kierowania, motywowania i wspierania podległych pracowników, promowanie podejścia procesowego opartego na ryzyku oraz ciągłego doskonalenia w celu zapewnienie skuteczności ZSZ w zakresie swojej odpowiedzialności.
 • ciągłej pracy nad kulturą bezpieczeństwa żywności poprzez zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa i kaskadowe komunikowanie jej znaczenia w organizacji
 • wykorzystywania wyników analiz do poprawy jakości i zwiększenia bezpieczeństwa oferowanych wyrobów/usług.
 • monitorowania parametrów mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne produkowanych wyrobów.
 • efektywnego zarządzania ryzykiem/szansą poprzez identyfikację, analizę i monitorowanie pojawiających się zagrożeń/możliwości pod kątem zapobieżenia niepożądanym skutkom lub wykorzystania pożądanych szans
 • dążenia do minimalizacji wskaźnika reklamacji poprzez uszczelnianie procesów, wykorzystywanie nowoczesnych technologii i urządzeń oraz poprawę bezpieczeństwa i jakości obsługi i oferowanych usług.
 • potwierdzania skuteczności systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów poprzez realizację audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wyznaczone Polityki i cele są realizowane poprzez:

 • zaangażowanie wszystkich pracowników oraz Najwyższego Kierownictwa w ciągłe doskonalenie jakości i zwiększanie bezpieczeństwa zdrowotnego produktu oraz poziomu kultury bezpieczeństwa żywności we wszystkich działach i na każdym stanowisku pracy.
 • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i umiejętności technicznych pozwalających na stałe doskonalenie wewnętrznych procedur działania, co prowadzić ma do umacniania pozycji i osiągania sukcesów na rynku..
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych i audytów stron trzecich w celu monitorowania procesów mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne i fizyczne wyrobów i usług.
 • regularne przeglądy polityk, procedur, instrukcji.
 • znajomość rynku dostawców, ich właściwa ocena, klasyfikacja i dobór.
 • indywidualne podejście do każdego Klienta i innych Stron Zainteresowanych.
 • zobowiązanie Najwyższego Kierownictwa do zapewnienia zasobów niezbędnych do efektywnego zarządzania jakością, bezpieczeństwem fizycznym zakładu, bezpieczeństwem żywności, ryzykiem/szansą i spełnienia oczekiwań stron zainteresowanych.zobowiązanie Najwyższego Kierownictwa do zapewnienia zasobów niezbędnych do efektywnego zarządzania jakością, bezpieczeństwem fizycznym zakładu, bezpieczeństwem żywności, ryzykiem/szansą i spełnienia oczekiwań stron zainteresowanych.

Najwyższe Kierownictwo Firmy Agromaks Sp. z o.o. zobowiązuje się do zabezpieczenia zasobów i optymalnych warunków zapewniających realizację przyjętej, wdrożonej i utrzymywanej polityki i celów dotyczących jakości i bezpieczeństwa fizycznego i zdrowotnego oraz zapewnia, że jest publicznie dostępna, zakomunikowana i zrozumiała dla Pracowników firmy i wszystkich Stron Zainteresowanych.

Mizerka, 1 czerwiec 2022 r.

Prezes Zarządu:
Arkadiusz Wilanowski

Wiceprezes Zarządu:
Jarosław Aubrecht Prądzyński