Polityka Prywatności

Agromaks Sp. z o.o. zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych ("Dane Osobowe").

Dane osobowe to dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące: imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą. Nadmieniamy jednocześnie, że strony internetowe firmy Agromaks Sp. z o.o. można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

W przypadku, w którym zdecydują się Państwo udostępnić nam swoje dane osobowe, mogą być one wykorzystywane wyłącznie w obrębie firmy Agromaks Sp. z o.o. lub mogą być prezentowane naszym Partnerom, Klientom oraz Dostawcom - bez możliwości ich przetwarzania oraz udostępniania osobom i podmiotom trzecim.

"Cookies"

Serwis internetowy "Agromaks" korzysta z tzw. "cookies" oraz innych technologii identyfikacji. "Cookie" to niewielki plik tekstowy, służący na przykład do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej. Niektóre "cookies" i inne technologie śledzenia wykorzystuje się do wywoływania danych osobowych podanych wcześniej przez użytkownika strony internetowej. Większość przeglądarek umożliwia sterowanie obsługą "cookies", obejmujące ustalenie, czy mają one być odbierane lub nie, jak również sposób ich usuwania. Większość przeglądarek można ustawić tak, by informowały o nadejściu pliku "cookie"; można też wybrać opcję blokowania "cookies".

Technologie śledzenia mogą zapisywać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, sekwencje klawiszy oraz datę i porę (czas) odwiedzin naszej strony. Zastosowanie plików "cookie" oraz innych technologii śledzenia umożliwia nam dokonywanie poprawek i ulepszeń na naszych stronach, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje to nam również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych - dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej.

Bezpieczeństwo

Niezależnie od tego, gdzie są przechowywane dane osobowe (w firmie Agromaks Sp. z o.o. lub przez inne podmioty działające w jej imieniu), zobowiązujemy się podjąć odpowiednie działania mające na celu ich ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem osobom trzecim.

Zasady prywatności dotyczące dzieci

Witryna www.agromaks.pl nie jest przeznaczona dla dzieci. W związku z tym nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia.

Wyrażenie zgody

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej.

W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności - związanych z użytkowaniem serwisu www.agromaks.pl prosimy kierować na adres e-mail: rodo@agromaks.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Agromaks sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Suchej, --Mizerka 57a, (96-513) – pełniącego w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”, „AGROMAKS”) w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Zestaw podanych tu do Państwa wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”)

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.

Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

AGROMAKS przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej go z Państwem lub Państwa pracodawcą/mocodawcą (dalej „Kontrahent”) świadczenia na rzecz Państwa lub Kontrahenta usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia takich usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku gdy są/mają Państwo być stroną umowy z AGROMAKS lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy działają Państwo reprezentując Kontrahenta). Dodatkowo AGROMAKS może również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na nim jako Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie udzielania odpowiedzi na żądanie organów władzy publicznej takich, jak US.

AGROMAKS może przetwarzać Państwa dane z uwagi na cele związane z prawnie uzasadnionymi interesami innymi niż wykonywanie umowy i świadczenie usług zgodnie z informacją powyżej, tj.:

a) w celach marketingu własnych produktów i usług

b) gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych przez AGROMAKS oraz postępowań przed organami władzy publicznej

Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg umowny, niezbędny do jej poprawnego wykonania, zawarcia, a także świadczenia dla Państwa usług. W zakresie celów wynikających z obowiązków prawnych, zebranie danych przez AGROMAKS jest wymogiem ustawowym. AGROMAKS przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów.

W przypadku gdy Państwa dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, źródłem tych danych tj. w szczególności imienia, nazwiska, danych kontaktowych jak e-mail czy nr tel i innych wyłącznie niezbędnych do wykonania umowy, jest Kontrahent lub inne, publicznie dostępne źródła (KRS, CEIDG, Internet).

Odbiorcy danych osobowych

W toku normalnego prowadzenia działalności AGROMAKS może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na AGROMAKS obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje następujące kategorii odbiorców danych:

a) kontrahenci, klienci, dostawcy AGROMAKS

b) organy władzy publicznej

Czas przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn. przez okres realizacji umowy łączącej AGROMAKS z Państwem lub Kontrahentem/ okresem świadczenia usług, a po jej wygaśnięciu/zakończeniu świadczenia usług przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Przysługujące Państwu prawa

W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:

1. Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne

2. Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania

3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

5. Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo AGROMAKS

6. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez AGROMAKS naruszają prawo.

W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, AGROMAKS dołoży wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji.

Postanowienia końcowe

Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła Państwu zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych przez AGROMAKS. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności, praw i wolności.

W przypadku pytań dotyczących Państwa danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail rodo@agromaks.pl, lub listownie na adres siedziby.