Polityka Środowiskowa

Z5/ZSZ

Najwyższym celem firmy Agromaks Sp. z o. o jest dostarczanie wyrobów i usług w zakresie sortowania, dzielenia, chłodzenia, mrożenia i przechowywania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 3 oraz składowania produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, gwarantujących jakość i bezpieczeństwo, spełniających wymagania i oczekiwania Klientów, wymagania prawne i inne, wymagania Stron Zainteresowanych, które wynikają z Kontekstu Organizacji oraz wymagania norm ochrony środowiska.

Najwyższe Kierownictwo i pracownicy firmy dokładają wszelkich starań, aby poprawić efektywność środowiskową organizacji poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów oraz minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko wynikającego z działalności Agromaks Sp. z o.o. Aby to osiągnąć strategia naszej firmy w zakresie ochrony środowiska opiera się na wdrożonym według Normy ISO 14001:2015 Systemie Zarządzania Środowiskowego.

Postawiliśmy sobie następujące cele i przyjęliśmy zobowiązania do:

 • postępowania zgodnie z prawem Ochrony Środowiska i innymi uregulowaniami środowiskowymi, mającymi zastosowanie w działalności firmy oraz zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Stron Zainteresowanych.
 • racjonalnego wykorzystania i oszczędzania energii, paliw i wody..
 • zmniejszania ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych (takich jak: pożar, wyciek amoniaku itp.).
 • zachęcania dostawców i podwykonawców, aby uświadomili sobie swoją odpowiedzialność za środowisko, wdrażali własne programy jego naprawy i stosowali politykę zrównoważonego rozwoju.
 • ograniczania potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zużycia zasobów, ograniczenie emisji do powietrza oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami we wszystkich obszarach działalności poprzez ich właściwą segregację, przekazywanie do recyclingu lub utylizacji.
 • stałe śledzenie i ocenianie wpływu na środowisko oraz opracowanie planów poprawy i zapewnienie środków na ich realizację.
 • współdziałanie z interesariuszami firmy.

Realizacja polityki i wyznaczonych celów odbywa się poprzez:

 • zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w działania na rzecz rozwoju firmy pozostającego w zgodzie z zasadami ochrony środowiska.
 • podnoszenie wiedzy swoich pracowników poprzez informowanie o polityce firmy dotyczącej ochrony środowiska, aspektach środowiskowych i odpowiednie programy szkoleniowe.
 • doskonalenie procedur oraz stosowanie urządzeń i systemów zabezpieczeń mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.
 • kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem poprzez informowanie swoich Klientów, dostawców oraz innych Stron Zainteresowanych o realizacji polityki ochrony środowiska.
 • ustanawianie celów środowiskowych i planowanie naszych zadań w oparciu o znaczące aspekty środowiskowe.
 • współpraca z lokalną społecznością i władzami w zakresie zagadnień ochrony środowiska.
 • prawidłową identyfikację aspektów środowiskowych, uwzględniających cykl życia produktu/usługi w celu poprawnego określenia ich wpływu na środowisko.
 • efektywnego zarządzania ryzykiem/szansą poprzez identyfikację, analizę i monitorowanie pojawiających się zagrożeń/możliwości pod kątem zapobieżenia niepożądanym lub wykorzystania pożądanych skutków.

Najwyższe Kierownictwo Firmy Agromaks Sp. z o.o. zobowiązuje się do zabezpieczenia zasobów i optymalnych warunków zapewniających realizację przyjętej, wdrożonej i utrzymywanej polityki i celów środowiskowych oraz zapewnia, że jest publicznie dostępna, zakomunikowana i zrozumiała dla Pracowników firmy, wszystkim pracującym na rzecz firmy oraz wszystkich Stron Zainteresowanych.

Mizerka, maj 2018 r.

Prezes Zarządu:
Arkadiusz Wilanowski

Wiceprezes Zarządu:
Jarosław Aubrecht PrądzyńskiPrzedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą:
„Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”