INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK 2022

Z4/ZSZ

1. SKRÓTY I DEFINICJE:

Podatnik: Agromaks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mizerce 57A, gm. Nowa Sucha; numer statystyczny w systemie REGON 005281593
Numer VAT NIP 837-000-01-20
Numer VAT europejski PL 837-000-01-20
UPDOP: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, tj. ze zm.)
UPTU: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931, tj. ze zm.)
OP: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, tj. ze zm.)
CIT: Podatek dochodowy od osób prawnych
VAT: Podatek od towarów i usług Rok Podatkowy
Rok podatkowy: trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r

2. Wstęp

Celem sporządzenia przez Agromaks Sp. z o.o. informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku, zgodnie z którym podatnicy, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro, a także działający w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od osiąganych przez grupę przychodów, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona za rok podatkowy Spółki rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i zakończony 31 grudnia 2022 r. Spółka posiada strategię podatkową, wskazującą podejście Spółki do zarządzania funkcją podatkową, określającą formuły decyzyjne, cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych. Informacja o realizowanej strategii podatkowej została przygotowana zgodnie z wymogami art. 27c Ustawy o CIT.


3. Informacja o realizowanej strategii podatkowej

a) Procesy i procedury dotyczące wykonywania obowiązków podatkowych


Firma Agromaks zapewnia przestrzeganie przepisów prawa podatkowego poprzez stosowane procedur oraz procesów, a przede wszystkim poprzez wykwalifikowany personel. Celem Spółki jest prawidłowe wypełnianie wszystkich obowiązków podatkowych nałożonych przez polskie prawo.

Strategia podatkowa ma minimalizować ryzyko wejścia w spór z organami podatkowymi oraz służyć uniknięciu sankcji związanych z naruszeniem przepisów podatkowych. Agromaks stosuje mechanizmy zmierzające do minimalizacji zidentyfikowanego ryzyka podatkowego. Pracownicy w pierwszej kolejności stosują procedury dotyczące danego ryzyka. Spółka realizuje procesy dotyczące zapłaty podatków, obejmujące:

- zebranie źródeł, na podstawie których wyliczana zostaje podstawa opodatkowania,

- obliczenie podstawy opodatkowania,

- kalkulacja podatku,

- zadeklarowanie zobowiązania podatkowego,

- zapłata podatku.


Do podstawowych działań ograniczających ryzyka podatkowe Spółka zalicza m.in.

- stosowanie odpowiednich procedur ograniczających ryzyko podatkowe;

- korzystanie z usług zewnętrznych doradców podatkowych i specjalistów;

- polityka zabezpieczeń IT i procedury tworzenia kopi zapasowych danych

elektronicznych

- występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego

- weryfikację zarejestrowania kontrahenta dla potrzeb VAT na podstawie tzw. białej listy

podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie

z art. 96b ust. 1 UPTU,

- weryfikację wskazania rachunku bankowego kontrahenta na tzw. białej listy

podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie

z art. 96b ust. 1 UPTU,

- zasady dokonywanie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

- procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązania się z obowiązku przekazywania

informacji o schematach podatkowych

- systematyczny udział w szkoleniach oraz śledzenie bieżących zmian prawa

podatkowego celu zapewnienia zgodności z przepisami.


W przypadku braku procedury lub trudności w zarządzaniu ryzykiem podatkowym, Spółka może podjąć decyzję o jego unikaniu (w tym rezygnację z określonego działania) lub wdrożyć działania wpływające na jego ograniczenie.

W ocenie Spółki obowiązujące procedury i procesy są adekwatne do skali prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej oraz stanowią wyraz należytej staranności Spółki w obszarze rozliczeń podatkowych i zarządzania ryzykiem podatkowym.


b) Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji

Skarbowej


Spółka w Roku Podatkowym nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami

Krajowej Administracji Skarbowej (tj. nie uczestniczyła w Programie Współdziałania).

c) Informacje o realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej


W Roku Podatkowym Spółka dokonywała comiesięcznych wpłat na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) metodą uproszczoną płacąc zaliczki w wysokości ustalonej na podstawie zeznania podatkowego z 2020 roku. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy.
Dla celów podatku od towarów i usług („VAT”) spółka rozliczała się miesięcznie oraz terminowo składała deklaracje VAT i JPK.
W związku z prowadzoną działalnością Agromaks jest właścicielem nieruchomości oraz działa jako podatnik podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego. W 2022 roku terminowo regulował wynikające z ww. rozliczeń podatkowych zobowiązania właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
W roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako płatnik z tytułu podatków podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
Spółka reguluje zobowiązania podatkowe oraz składa niezbędne deklaracje podatkowe w terminach ustawowych.

d) Przekazane informacje o schematach podatkowych

Firma Agromaks posiada procedurę z zakresu przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (procedurę MDR). Procedura MDR została opracowana przez podmiot zewnętrzny.
W roku podatkowym Spółka nie zidentyfikowała uzgodnień spełniających definicję schematu podatkowego i w konsekwencji nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 OP.


e) Transakcje z podmiotami powiązanymi


W 2022 roku Agromaks zrealizował transakcje o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a Ustawy o CIT: „informacje o: a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej”
Suma bilansowa Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 155 851 971,30 zł. Tym samym, w informacji o realizowanej strategii podatkowej Spółka zobowiązana jest wykazać te transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 7 792 598,56 zł.
Transakcje obejmowały sprzedaż i zakup produktów i usług.


f) Działania restrukturyzacyjne


W okresie, za który składane jest Sprawozdanie, Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych z Agromaks w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.


g) Złożone wnioski


W omawianym terminie Spółka złożyła wniosek do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w celu wydania Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) dotyczącej określenia stawki od podatku i usług.

Spółka nie złożyła natomiast w Roku Podatkowym wniosku o wydanie:

- ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 OP,

- wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747).

h) Rozliczenia podatkowe z rajami


Strategia podatkowa Agromaks zakłada zakaz dokonywania transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.


W okresie za który składane jest Sprawozdanie, Spółka nie dokonywała transakcji i rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.